De 10 nieuwe spellingsregels voor de Franse taal

1. De samengestelde nummers zijn automatisch verbonden met een koppelteken

Oude spelling

Nieuwe spelling

Vingt et un (21)
Deux cent (200)
Un million cent (1.000.0100)
Trent et unième (31ème)

Vingt-et-un
Deux-cent
Un-million-cent
Trente-et-unième

Opmerkingen:

 • Op die manier kan men 60 + 1/3 (soixante-et-un tiers) onderscheiden van 61/3 (soixante et un tiers) .
 • Door deze regel verdwijnen talrijke moeilijkheden en worden willekeurige toepassingen uitgeschakeld.

 

2. In samengestelde woorden (met koppelteken) zoals ‘pèse-lettre’ (werkwoord + zelfstandig naamwoord) of ‘sans-abri’ (voorzetsel + zelfstandig naamwoord), neemt altijd het tweede element de meervoudsvorm aan wanneer het woord in het meervoud staat.

Oude spelling

Nieuwe spelling

un compte-gouttes,
des compte-gouttes
un après-midi,
des après-midis

un compte-goutte,
des compte-gouttes
un après-midi,
des après-midis

Opmerkingen:

 • Blijven onveranderd zijn woorden zoals ‘prie-Dieu’ (omwille van de hoofdletter) en ‘trompe-la-mort’ (omwille van het lidwoord).
 • Deze regularisatie zorgt voor een eenvoudige en unieke regel en vermijdt incoherenties zoals ‘un cure-dent’ terwijl ‘un cure-ongles’.

 

3. Er wordt in bepaalde woorden voorkeur gegeven aan een ‘accent grave’ (in plaats van een ‘accent aigu’) om hun spelling te regulariseren en in de vervoeging van bepaalde werkwoorden.

Oude spelling

Nieuwe spelling

Evénement
Réglementaire
je céderai
ils régleraient

Evènement
règlementaire
je cèderai
ils règleraient

Opmerkingen:

 • Voor een toonloze lettergreep schrijven we è, behalve in de voorzetsels dé en pré waar de é behouden blijft, net zoals in de woorden ‘médecin’ en ‘médecine’.
 • De basisregel is hiermee veralgemeend: ‘évènement’ wordt nu geschreven zoals ‘avènement’ en ‘règlementaire’ zoals ‘règlement’.

 

4. Het hoedje op de letters i en u verdwijnt.

Oude spelling

Nieuwe spelling

Coût
Entraîner, nous entraînons
Paraître, il parait

Cout
Entrainer, nous entrainons
Paraitre, il parait

Opmerkingen :

 • Het hoedje wordt enkel behouden voor woorden waar ze nodig zijn omdat ze een onderscheid kunnen maken zoals:
 • De mannelijke adjectieven enkelvoud zoals dû, mûr, sûr, jeûne
 • De vormen van ‘croitre’ (groeien) om geen verwarring te scheppen met de vervoegingsvormen van ‘croire’ (geloven): je crois, tu crois, il croit tegenover je croîs, tu croîs, il croît, …
 • Op de letters i en u speelt het hoedje geen enkele fonetische rol. Dit hoedje was één van de belangrijkste oorzaken van willekeurige fouten.

 

5. De werkwoorden die eindigen op –eler of –eter worden vervoegd zoals het werkwoord ‘peler’ of ‘acheter’.

Oude spelling

Nieuwe spelling

J’amoncelle
Amoncellement
Tu époussetteras

J’amoncèle
Amoncèlement
Tu époussèteras

Opmerkingen:

 • Ook de afgeleiden die eindigen op –ment, vallen onder deze regel.
 • Uitzonderingen op deze regel: appeler, jeter en hun samenstellingen, met inbegrip van interpeler
 • Met deze nieuwe regel hoeft men geen ellenlange lijst van werkwoorden uit het hoofd te leren, waarvan de vervoeging kon  variëren.

 

6. Leenwoorden vormen hun meervoud op dezelfde manier als de Franse woorden en krijgen een accent volgens de regels die van toepassing zijn voor de Franse woorden. 

Oude spelling

Nieuwe spelling

Des matches
Des misses
Revolver

Des matchs
Des miss
Révolver

Opmerkingen:

 • De reguliere meervoudsvormen, gekend door de meeste Franstaligen versterken de integratie van leenwoorden.
 • De toevoeging van een accent vermijdt een verkeerde uitspraak.

 

7. De samensmelting ligt voor de hand in een aantal woorden samengesteld uit volgende delen: contre-, entre-,extra-, infra-, intra-, ultra-, hydro-, socio-, …

Oude spelling

Nieuwe spelling

contre-appel
entre-temps
extra-terrestre
tic-tac
week-end
porte-monnaie

Contrappel
Entretemps
Extraterrestre
Tictac
Weekend
Portemonnaie

 

8. De woorden die eindigen op –olle en de werkwoorden die eindigen op –otter worden met een enkele medeklinker geschreven.

Oude spelling

Nieuwe spelling

Corolle
Frisotter
Frisottis

Corole
Frisoter
Frisotis

Opmerkingen:

 • Uitzonderingen op deze regel : colle, molle en folle en de woorden van dezelfde familie als de zelfstandige naamwoorden die eindigen op –otte zoals botter en botte.
 • Ook hier heeft deze regel tot doel incoherenties uit te sluiten: ‘carole’ wordt nu geschreven zoals ‘bestiole’.

 

9. Het trema is verplaatst naar de uitgesproken letter u en aan enkele woorden zelfs toegevoegd

Oude spelling

Nieuwe spelling

Aiguë, ambiguë
Ambiguïté
Arguer

Aigüe, ambigüe
Ambigüité
Argüer

Opmerkingen:

 • De woorden waaraan een trema is toegevoegd zijn: argüer (j’argüe, nous argüons, etc.), gageüre, mangeüre, rongeüre, vergeüre.
 • De plaatsing van het trema vermijdt moeilijkheden bij het lezen en een foutieve uitspraak

 

10. De ‘participe passé’ van de werkwoorden ‘faire’ en ‘laisser’, gevolgd door een infinitief, blijft onveranderd.

Oude spelling

Nieuwe spelling

Elle s’est laissée maigrir
Je les ai laissés partir

A elle s’est laissé maigrir
Je les ai laissé partir

Stemmen: 

Enquête

Welke offerte hebt u het liefst voor vertalingen?

Referenties

We zijn volop bezig onze website te vernieuwen. Daarom kunnen er pagina's of links ontbreken. Gelieve ons te willen verontschuldigen voor dit ongemak.